Jesaja 49:1-7 – 2017

15 Januarie 2017 Pinelands
Prediker: Dr Tiana Bosman 

Verlede week en hierdie week: die eerste 2 van 4 knegliedere in Deutero-Jesaja.

Proto / Eerste (1-39): voor ballingskap (Jesaja as outeur)

Deutero / Tweede (40-55): tydens ballingskap (naamlose outeur)

Trito / Derde (56-66): na ballingskap (dissipel van vorige outeur)

Deutero-Jesaja bevat 4 knegliedere: 42: 1-9; 49: 1-6; 50:4-9; 52:13-53:12.

– Geeneen van die liedere gee vir ons duidelikheid oor die identiteit van die dienaar nie (profeet/ander getroue individu/Kores/die volk – [nee]?). Dat die profeet (Jesaja?) in sy dag en tyd nog nie vir Jesus van Nasaret in die oog gehad het nie, maar eerder iemand in sy hier en nou.

– Jesus het wel die amp van knegskap by uitstek vervul en ons word as volgelinge van Jesus ook daartoe geroep (soos Paulus en Barnabas – Hand 13:47).

In die eerste kneglied (Jes 42) is die Here aan die woord. In die tweede lied (49) is die kneg aanvanklik self aan die woord en stel hy dan later die Here aan die woord (vss 5).

Teks: Jes 49: 1-7

1 Luister na my, eilande,! Gee aandag, nasies van ver! [Praat nie met Israel, maar met die nasies]

Die Hére het vanaf die baarmoeder my geroep, [voor my geboorte al!]

vanuit die ingewandes van my moeder het Hy my naam genoem.

2 En Hy het my mond gemaak soos ‘n skerp swaard,

in die skadu van sy hand het Hy my verberg;

Hy het my ‘n skerp (of getoetste of spesiaal verkose) pyl gemaak,

in sy pylkoker versteek Hy my. [Aanvanklik het niemand geweet ek is geroep nie]

3 Hy het vir my gesê: “My dienskneg is jy, Israel, deur wie Ek verheerlik sal word.

4 Maar ek het gesê/gedink: “Tevergeefs (vir niks) het ek gewerk,

vir leegheid en ‘n damp (vapour/vanity) het ek my afgesloof,

maar waarlik: die Here sal aan my reg laat geskied

en my God sal my beloon.

5 En nou sê die Here, Hy wat my vanaf die baarmoeder gevorm het as dienskneg vir Hom

om terug te bring Jakob na Hom toe en dat Israel nie verstrooi sal word nie (chiasme);

en ek sal vereer word in die oë van die Here,

en my God is my krag; [hierdie laaste 2 frases misplaas?, eerder aan einde van vs 4?]

6 (nou) sê Hy: “Dit is vir jou te lig geweeg (lightly esteemed) om vir My ‘n dienskneg te wees

om te laat opstaan die stamme van Jakob en om die oorgeblewenes van Israel terug te bring (chiasme);

Ek maak jou ‘n lig vir die nasies om my verlossing te wees tot by die uithoeke van die aarde.

7 So sê die Here, die Verlosser van Israel, haar Heilige,

vir die een wat diep verag is, vir die een wat deur die nasies verafsku word, ‘n dienskneg (>slaaf) van regeerders: “Konings sal sien en hulle sal opstaan, leiers/prinse sal buig,

ter wille van (le’ma’an) die Here wat  getrou is (nê’ma’an), die Heilige van Israel wat jou gekies het.

Boodskap

Die woord kneg (ebed) in die OT het ‘n omvangryke betekenis gehad. Dit is gebruik vir mense in die laagste van laë posisies (slawe), maar ook vir mense in baie hoë posisies (konings en koninklike amptenare, ook profete – hier sou ons dan wegdoen met die woord “slaaf” soos ons dit vandag verstaan en eerder “kneg” of  “dienaar” gebruik en toelig.) Knegte was dus onderhoriges (slawe), maar ook verteenwoordigers van ‘n hoër gesag (Abraham se slaaf/kneg was sy verteenwoordiger om nms hom vir Isak ‘n vrou te gaan kies), of selfs die hoogste, gesag – Moses, konings en profete was verteenwoordigers van God op aarde. Die woord ebed kon dus sterk vanaf vernederende skeldnaam tot eretitel.

Met die uittog uit Egipte is die volk Israel as kneg van die Here verkies. Maar die volk en hul leiers het hulle status as geroepe knegte dikwels misverstaan en ook misbruik – hulle het gedink hulle kan doen wat hulle wil en opgehou om diensbaar te wees en die wil van Here (Jes 42: reg en geregtigheid, versorging van weses, weduwees, armes en vreemdelinge) na te streef. Daarom dat hulle in ballingskap beland het.

Die eens vername “knegte (konings, priesters, dienaars) van die Here” raak ballinge in ‘n vyandige land – ironies steeds ebeds/knegte, maar nou in die sin van slawe van die vyand. Nie meer verteenwoordiges van God nie, maar nou vernederdes onder die nasies. Hulle twyfel of hulle nog die volk van God is. Die woorde “roeping” en “verbond” klink skielik hol . Dit lyk asof God magteloos is om hulle te help. Wat hulle nodig gehad het was iemand wat hulle sal terugroep na God toe, iemand wat hulle sal verseker daarvan dat hulle sal terugkeer na hulle land toe iemand wat vir hulle hoop kan gee wanneer daar geen hoop onder hulle meer te vinde is nie.

In hierdie desperate omstandighede hoor ons hoedat ‘n naamlose persoon (ons hoor nooit wie hy was nie) opstaan en sy stem laat hoor, ‘n niksnuts wat gedink het dat alles wat hy doen tevergeerfs is en wat self nie by geboorte geweet het dat hy geroep is nie, wat eers later in sy lewe tot die oortuiging gekom het dat die Here destyds al, in die skoot van sy moeder, die roeping van knegskap op hom gelê het. Hierdie man durf dit om in God se naam die nasies aan te spreek en om oor God se verhulde plan te begin praat (1-2).  Hy durf dit om God se beloftes ernstig op te neem en om dit wyd en syd te verkondig. Sy eerste taak is om binne sy onmiddellike konteks die Israelitiese slawe in ballingskap terug te roep na God toe (nr 1) en om hulle van hul eie terugkeer na hulle land toe te verseker (nr 2).

Hy het egter ook ‘n tweede taak en dis nog veel meer omvangryk as die herstel van die volk Israel nadat die Babiloniërs hulle verslaan het. God se redding het nie net die volk in die oog nie, maar die wêreld, die ganse aarde, tot by elke uithoek. Om kneg van God te wees beteken nie net om kneg onder jou eie mense te wees nie, maar om kneg vir die nasies te wees – om vir ieder en elk ‘n lig te wees wat God se verlossing verkondig.

Dit is wat dit beteken om kneg van die Here te wees. Die vraag is nou: Watter soort mens sien kans hiervoor? Wie kan moed hou wanneer dit lyk asof jou werk alles tevergeefs is en jy jou afsloof vir niks – stank vir dank? Wie kan vasbyt wanneer God se plan (ook vir jouself) nog verhul is?: Ja, die Here het jou mond ‘n skerp swaard gemaak waarmee jy mense kan oortuig en jy is ‘n pyl wat spesiaal getoets en uitgekies is vir die taak, maar Hy steek jou weg in sy hand en sy pylkoker, dat jy geroep is, is nie vir almal so opsigtelik nie. Wie kan dapper met hierdie taak voortgaan as dit lyk of die taak heeltemal te groot is – so groot dat jy God voor die hele wêreld moet verteenwoordig? Wie sien hiervoor kans? Wie is diensbaar en afhanklik genoeg?… Wie is dapper en standvastig en amper roekeloos genoeg vir hierdie taak?

Wanneer ons ‘n voorbeeld soek om na te streef, moet ons na die evangelies toe blaai. In Jesus van Nasaret het God vir ons kom wys hoe ware knegskap lyk. Maar waarop het dit uitgeloop? Jesus is nie deur die mense gekroon vir sy woorde (swaard en pyl) en sy dade nie, Hy is gekruisig.

Bygesê: Het God regtig menseknegte nodig om sy werk vir Hom te doen? Nee, ons moet mooi verstaan – dis nie menseknegte wat God se werk vir Hom doen nie, dis God self wat sy werk deur hierdie mense doen. Knegskap is ‘n roeping en dit kom van God af. Dis sy plan, Hy wat roep, Hy wat toerus en wat eretitels gee – dis alles God se werk, maar hierdie werk word nie buite sy knegte om volvoer nie, maar via hulle.

Ons sing in lied… van knegte met koningsgesag – dws nie slawe nie, maar dienaars. Tog is daar altyd hierdie twee kante. Jesus wys dit vir ons. Hy kan as koning gekroon word, maar Hy kies om as kneg gekruisig te word. Soos Paulus en Barnabas word ook elkeen van ons geroep om na die beeld van Jesus knegte van God te wees. Ek sluit af met Douglas Lawrie se vraag hieroor: Wat is die swaarse deel van knegskap? Om tot die uiterste toe verneder te word – soos Jesus? Of om as gevolmagtigde die ganse wêreld namens God aan te spreek – soos Jesus? Is daar inderdaad iemand onder ons wat vir hierdie ondankbare, of is dit nou dankbare, taak kans sien?

Kan ons onsself knegte van die Here noem. Is dit nie darem baie aanmatigend om te sê ek en ons is geroep om ‘n lig vir die nasies te wees nie? Ongelukkig is dit nie ons keuse nie. Of dalk eerde: gelukkig is dit nie ons keuse nie.

Leonard Cohen se lied van verlede week: Anthem: “There is a crack in everything, that’s where the light gets in”

Sy lig skyn deur die krake. Lig wat nie net inkom nie, maar na buite toe uitskyn vir die nasies om te sien…

Creative Commons Licence Kopiereg: Hierdie werk deur Dr Tiana Bosman word gelisensieer onder ‘n “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 South Africa License”.