In Gesprek voor God

’n Nuwe reeks eredienste waarin ons as ’n gemeente met ’n gasspreker in gesprek tree oor ’n aktuele onderwerp.

Die Christelike lewe geskied altyd in mundi (in die wêreld) en coram Deo (voor God). As bewoners van ’n gedeelde aarde het ons ’n verantwoordelikheid om in gesprek te bly met die wêreld waarin ons leef en om te luister na ‘n verskeidenheid stemme wat kan lig werp op kwessies wat saak maak. Ons doen dit voor die aangesig van God aan wie elke duimbreedte van die aarde behoort – dit is immers God se skepping wat ons wil verstaan en dien. Daarom voer ons juis hierdie gesprekke tydens die erediens as ’n vorm van aanbidding, in navolging van Christus en in die kragveld van God se Gees.

In gesprek voor God vind maandeliks plaas (gewoonlik op die derde Sondag) en begin om 09:30. Die vorm van die erediens bly baie dieselfde, behalwe dat die preek vervang word met ’n gesprek. KinderKasteel gaan voort soos gewoonlik en na die diens gaan die gesprek voort met ’n koppie tee of koffie.

Ons begin met temas wat uit die 2019 Wes-Kaap Sinodesitting spruit, soos byvoorbeeld:

  • die toenemende polarisasie in ons land se politieke en sosiale diskoerse
  • die ekonomiese uitdagings in ons land en kontinent
  • die ekologiese krisis
  • voortgaande rasseversoening
  • kerkeenheid
  • selfdegeslagverhoudings
  • ons verhouding met mense van ander godsdienstige oortuigings en tradisies

Die kerkraad ontvang ook graag voorstelle vir temas en sprekers. Voorstelle kan by Jurie Conradie ingedien word: [email protected]