2 Petrus 1:16-21 – 2017

26 Feb 2017 Sondag van Verheerliking Pinelands
Prediker: Dr Tiana Bosman 

 Verlede Sondag preek Murray oor gelowiges wat die idee laat vaar het van ‘n spoedige wederkoms. Wat as gevolg daarvan magsdronk word en hulle nie meer onderwerp aan selfondersoek en selfkritiek nie. Gelowiges wat nie meer dienend wag op die Here nie, nie meer uitvoering gee aan die liefdesgebod nie.

Vandag lees ons uit die tweede brief van Petrus. Alhoewel Petrus waarskynlik nie self die brief geskryf het nie, maar iemand anders op ‘n manier namens hom geskryf het (‘n algemene praktyk in daardie tyd), gaan ek die brief hanteer asof Petrus self die outeur was – dit was immers die skrywer se bedoeling.

Na sy groeteboodskap aan die begin van hfst 1, spoor Petrus die Christene wat tussen heidene leef aan om geestelik te groei. Omdat die gelowiges reeds deel het aan die goddelike natuur (1:4) kan hulle alle ywer aan die dag lê om by hulle geloof uitnemendheid te voeg – kennis – selfbeheersing – volharding – toegewyde lewe – broederliefde (philadelphia) – en liefde vir alle mense (agape) (5-7). Die algemene lewensdeugde wat ook deur die heidene ingeoefen word tussen wie hulle leef, word omarm deur geloof in die eerste plek en agape in die laaste instansie. Dít is wat hulle anders maak, dít is wat hulle goddelike natuur verklap.

In vss 12-15 verwys Petrus dan na sy dood wat binnekort op hom wag, soos die Here Jesus dit ook langs die see van Tiberias aan hom bekend gemaak het (Joh 21). 3 keer in hierdie 4 verse gebruik hy dan die woord “herinner” om die gelowiges te laat verstaan wat die doel van sy brief is – voor sy dood wil hy vir oulaas ‘n skrywe rig, amper soos ‘n testament wat hy nalaat, om hulle te herinner wat die dinge is wat hulle nooit moet vergeet nie. Hiermee gryp hy dan terug na die andersoortigheid van hul lewens, hulle goddelike natuur wat by uitstek na vore kom in hul geloof asook hul agape (liefde vir alle mense). Dit is die kenteken wat hulle nooit moet verloor nie.

Dan lê Petrus sy argument aan die gelowiges voor. Binne ‘n konteks waar hulle daarvan beskuldig word dat hulle die gelowiges met leuens vertroos en met stories wat hulle uit hul duim suig, bemoedig (veral met die oog op die verkondiging van die wederkoms wat nie blyk waar te wees nie, want die Here kom dan nie!), lê hy sy feite op die tafel:

  1. 16-18: Want ons het ons nie op vindingryke fabels (fairytales) verlaat nie… Inteendeel, ons was ooggetuies!…

Petrus herinner hulle aan Jesus se verheerliking op die berg (Matt 17 ea). “Ons was daar! Ons het in-sig gekry in die goddelike natuur van Jesus Christus!”

  1. En as dit (ons ooggetuieverslag) nie genoeg is nie: 19: Ons beskik oor die profetiese woord (opsomming vir die hele OT) wat nog vaster staan! Fokus op hierdie woord soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn… (Ps 119: 105: U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my lewenspad.”)
  2. Dan die verdere opbou tot ‘n klimaks: 20-21: “Belangriker as dit alles moet julle met die volgende rekening hou: Geen profesie in die Skrif berus op eie uitleg nie… Meegevoer deur die HG het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is.”

Direk na die gedeelte waarsku Petrus in 2: 1 dat daar “ook vals profete [was] onder die volk, soos daar ook onder julle vals leraars sal wees wat vernietigende ketterye sal insmokkel en selfs die Heer wat hulle vrygekoop het, verloën.”

Die vraag ontstaan hoe kan ons onderskei tussen die ware en die valse profete? Wanneer berus ‘n lering op God se uitleg via leiding van die HG en wanneer is dit eie uitleg wat nie van God afkomstig is nie?

The proof is in the pudding. As die poeding flop, was daar fout met die bestandele of die manier hoe dit bymekaargevoeg is. Net so: As ‘n gelowige se etiese lewe nie gestalte gee aan die opsomming van die Wet en die Profete nie, dan verloën ons hierdie Here. As ons goddelike natuur ons nie uitbring by die heilige gebod van agape liefde nie, dan is wat ons doen nie van God afkomstig nie.

Petrus verwys in ons teksgedeelte (1:19) na die OT geskrifte en dat ons daarop moet fokus soos ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn. Hy was by die dag toe Jesus sy bergrede aan die eenvoudige mense (waaronder ook hy) verduidelik het (Matt 5-7). Hy het gehoor toe Jesus gepraat het van sout vir die aarde en lig vir die wêreld. Hy was daar toe Jesus aan die einde alles wat Hy daardie dag gesê het, opsom met: “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, doen ook so aan hulle. Want dit is die kern van die Wet en die Profete” (7:12). Hier na die einde van sy tweede brief kom hy weer by die herinner uit wat hy herhaaldelik in hfst 1 as die doel vir sy brief stel: 3: 1-2: “In my twee briewe, geliefdes, probeer ek deur middel van herinnering julle helder denke aan te wakker, sodat julle die woorde kan onthou wat voorheen deur die heilige profete uitgespreek is, en ook die opdrag van ons Here en Verlosser wat julle apostels deurgegee het.”

Vandag is die Sondag van Verheerliking, die Sondag van Transfigurasie of Transformasie (Gr: metamorfose). As gelowiges herdenk ons die dag waarop Jesus bo-op die berg voor die oë van Petrus, Johannes en Jakobus van gestalte verander het – alles het lig geword, blink, Jesus se gesig het geskyn. In Sheila Cussons se gedig Verheerliking is die dissipels gegun om te “gesien het hoe hierdie Jesus lyk vir God”, “’n man gemaak van son”. En vanuit die hemel het ‘n stem gekom: “Hy is my Seun, my geliefde Seun, in wie Ek My verbly.” Op die laaste Sondag van Epifanie herdenk ons die toppunt van die ver-skyn-ing van Jesus toe sy goddelike natuur deur God self bevestig word. Van hier af stap Hy die lydenspad na Golgota toe.

Wanneer Petrus die dag van verheerliking in herinnering roep in sy brief, dan doen hy dit omdat hy die valse aantuigings dat hy en die ander apostels onwaarhede verkondig, wil weerlê. Maar agter dit is sy motivering dieper – hy wil die gelowiges aanspoor om nie moed op te gee nie, om hulle te beywer om so te leef dat hul goddelike natuur ook sigbaar sal word, dat hulle die Skrif sal gebruik as ‘n lamp vir hul voete, dat hulle sal skyn as kinders van God in ‘n wêreld waar dit baie donker is, dat alles wat hulle doen, sal spreek van hul geloof aan die een kant en hul liefde vir alle mense aan die ander kant (1:5-7).

Binne die RK tradisie is daar ‘n dag in die jaar waarop gelowiges hulself kan ondersoek om te toets in hoe ‘n mate die transfigurasie van Jesus op die berg ook in hul lewens sigbaar was die afgelope jaar. Ek dink nie dis ‘n slegte idee om ons aan te sluit by die Katolieke gelowiges en onsself ook te ondersoek en te toets nie. Murray het juis verlede week hiervan gepraat – die noodsaak van selfondersoek en selfkritiek in ‘n gelowige se lewe.

Die dag van toetsing vir die Katolieke (Is jy en God nog één? Het die transformasie van Christus ‘n werklikheid geword in jou lewe, is dit sigbaar? / Gal 2:20) is 6 Augustus, opgedra aan “die transfigurasie van ons Heiland”. Sheila Cussons, self ‘n Katoliek, het, naas haar gedig oor Jesus se Verheerliking, ook ‘n gedig geskryf oor die impak daarvan op gelowiges:

6 Augustus: Transfigurasie

Midsomer nou en alles gloed. Lig oorstelp.
Vlees is swaar, gees onwillig, stom, of soek.
Niks, nie ’n vonk in staat tot hulle “Here,
dis goed dat ons hier is, laat ons hutte bou!”
Ek maak my oë toe, en sien al sien ek nie
die fyn strepie sweet in die plooi van elke
ooglid. Lomerig dink ek: geen hutte nie …
en skerper meteens: en natuurlik nie!
Wie bou as ons bou is God, sy dit hut of
woord – Klein nattigheid van my vel, jy
weet nie hoe besonder jy is nie: hier, en nou,
in die Onverwoordelike: God verlore in God.

Kort verduideliking:      

Cussons ervaar dat sy die toets faal.

Midsomer in Europa, son skyn, alles helder (amper soos op die berg met Jesus), perfekte geleentheid om te toets.

Die omstandighede is dus so dat Sheila God se transformerende glans in haar lewe moet kan raaksien, maar in plaas daarvan ontdek sy eerder dat haar vlees swaar is, haar gees onwillig, stom, soek… Sy het haar geloof verloor, kan nie die Lig raaksien nie.

Al wat sy regkry is om haar oë toe te maak. Met die sluit sy die wêreld met sy beperkinge uit, en bring dit haar, verrassend, by ‘n hemelse perspektief. Nou sien sy al sien sy nie. Sy kyk na binne en daar vind sy vir God, in so ‘n mate dat sy identifiseer met Hom, so ver gaan as om te praat van “God verlore in God” – sy het gedink sy het vir God verloor, maar toe was Hy al die tyd binne haar. Nie omdat sy deur die loop van die jaar so oulik was nie, maar omdat – wanneer ookal sy dit kon regkry om wel te bou aan die koninkryk, dit juis nie sy was nie, maar God wat deur haar bou (Wie bou as ons bou is God, sy dit hut of woord – dws dade of woorde).

God verwoord Homself, deur háár, alhoewel sy nie die oorspronklike bron is nie, maar eerder “meegevoer deur die HG” (vgl 2 Pet 1:21).

Sy ontdek dus dat sy besonders is, spesiaal, dat sy tog geleidelik transformeer om meer soos Jesus te word. Aan die einde die wonderlike ontdekking: sy het die toets geslaag!

In die erkenning van ons gebrokenheid, ons tekortkominge, ontdek ons juis ons afhanklikheid van God. Dat ons in eie krag nie kan nie, maar dat God uit genade sy goddelike natuur ook in ons ingegee het. Dat ons daarom, wanneer ons stil word voor die transformasie van Christus en die ontdekking van sy goddelike natuur, juis ook strewe daarna om aan hierdie natuur van Hom gestalte te gee in die wêreld waar ons leef. Natuurlik gaan ons misluk, soos Sheila, en wanneer ons onsself ondersoek is die mislukkings dalk aanvanklik al wat uitstaan. Maar wanneer ons ons oë toemaak, ontdek ons dat ons tog nie net misluk nie, dat ons, juis omdat ons sensitief is daarvoor en ons lewens instel daarop, deur die innerlike krag van God getransformeer word om meer en meer soos Jesus te leef. Al sê die hele wêreld vir ons dat ons ons siele oorgee aan vindingryke fabels. Ons weet van beter. Ons het die vertellings van ooggetuies. Ons het die OT sowel as die NT. En ons het, bo alles, woorde as lampe in die duisternis wat van God afkomstig is.

Creative Commons Licence Kopiereg: Hierdie werk deur Dr Tiana Bosman word gelisensieer onder ‘n “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 South Africa License”.

Matteus 5:13-20 – 2017

5 Februarie 2017 Pinelands
Prediker: Dr Tiana Bosman 

 

Die Bergrede. In Matt 5: 1 toe Jesus die menigte sien, het Hy teen die berg opgegaan. Nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom toe gekom, en Hy het hulle geleer… ‘n Klein groepie mense wat rondom Jesus vergader om te hoor wat Hy te sê het. Naas sy dissipels waarskynlik nog enkele ander mense ook, van die siekes, die versteurdes en die verlamdes wat Hy netnou nog genees het.

Die Bergrede strek in Matteus oor 3 hoofstukke heen, vanaf hfst 5 – 7. Die inhoud daarvan draai die wêreld op sy kop. Met die aanbreek van die koninkryk van God is dit so: “Geseënd is die wat geestelik arm is, … die wat treur, … die sagmoediges, …die wat honger en dors na geregtigheid, … die barmhartiges, … die wat suiwer van hart is, … die vredemakers, … die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, … die wat om My ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig word. Júlle is die geseëndes. Ek het vir júlle gekom. Aan júlle behoort die koninkryk van die hemel.”

Dan volg daar verdere toeseggings aan hierdie geseëndes: Julle wat deur die wêreld nie ernstig geneem word of selfs erken word nie (klink dit nie bekend nie – in ‘n tyd wat die kerk al meer irrelevant word in die groter prentjie van die wêreld; bygesê: met goeie rede…), júlle is die sout vir die aarde, júlle is die lig vir hierdie wêreld wat hulle (nou nog) nie aan julle steur nie, julle is soos ‘n stad wat op ‘n berg lê en nie weggesteek kan word nie. NIE: julle moet dit word nie. Júlle is dit.

Die kwaliteite van sout en lig is voor die hand liggend. Die belangrikste is dalk om te sê dat die krag van sout en van lig daarin lê dat dit ‘n VERSKIL maak, ‘n positiewe verskil, ‘n noodsaaklike verskil. Want hoe proe kos wat sonder sout gemaak is? Laf. Wat gebeur as kos nie geperserveer word nie? Dit vrot. En as ‘n oop wond nie skoongemaak word nie – nog ‘n gebruik van sout in daardie dae… Julle is die sout vir die aarde. Die aarde kan nie sonder julle nie… sê Jesus hier vir die eenvoudige vissermanne wat hy as dissipels geroep het.

Wat gebeur as alles om jou net stikdonker is en niemand kan iets sien nie? Chaos! Mense word bang, val, verdwaal, gaan verlore… Julle is die lig vir die wêreld. Mens steek nie ‘n lig weg nie, ‘n lig is immers nie gemaak om weggesteek te word nie. Nee, jy sit dit op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Wys vir die wêreld wat julle is. En wees dit.

So gepraat van goeie werke, moenie dink dat Ek gekom het om die Wet of die Profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul, dws om hulle hulle volle betekenis te laat kry… (tot by 5: 19).

Maar wat dan van die offers wat God al (verlede week) in Miga 6 van die hand gewys, “afgeskaf” het? Die wet dat die volk offers van verootmoediging moet bring, maar nog voordat Jesus mens word trek God self ‘n streep deur daardie wet…

Wat van Jesus wat ‘n vrou wat egbreek gepleeg het in Joh 8 met seënwense wegstuur en nie die wet van doodstraf laat toepas nie?

Hoe kan Jesus die Vervuller van die Wette wees as Hy op Sondae are pluk en mense genees wat maar tot Maandag sou kon wag?

Is die Vervuller nie dan eerder die Verbreker nie? Soos die skrifkenners en Fariseërs tereg gesê het?

Laat vaar Hy dan nie eerder die Godgegewe wette omdat Hy ‘n oordrewe en ongesonde klem op die Wet van die liefde plaas nie? Plaas van die wette regtrek lyk dit of Hy dit eerder skeeftrek…

Ek hoor die skrifkenners en Fariseërs se redenasies dikwels – wanneer hulle hul vingers teregwysend uitsteek na daai teoloë en predikante en gelowiges wat durf meer klem op die liefde en liefdesverhoudingse (ja, ook tussen mense van dieselfde geslag) plaas as op die onverbiddellike wette van die “ mag nie’s” en die “ moenies” van die OT. Die redenasies van: ons moenie liefde met toegeeflikheid verwar nie.

Terug by Jesus. Sê Hy nie hier dat daar geen jota of tittel van die Wet tot niet sal gaan nie? Wie die geringste van hierdie gebooie afskaf, sal die geringste in die koninkryk van die hemel genoem word. Maar wie dit onderhou en ander daarin onderrig, sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel.

Hoe is ons veronderstel om na te dink oor die wette van die OT, as ons voor ons siel weet dat ons baie van hulle in elk geval nie meer nakom nie? Wat bedoel Jesus wanneer Hy in vs 20 sê: “Ek sê vir julle: As julle geregtigheid nie aansienlik meer is as dié van die skrifkenners en die Fariseërs nie (as julle getrouheid aan die Wet nie meer inhou as die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie), sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel binnegaan nie.”

Hoe verstaan ons dit? Want die skrifgeleerdes en die Fariseërs het selfs méér gedoen as om die voorgeskrewe wette te gehoorsaam. Hulle het hierdie wette oortréf! Hulle het die jota en tittel baie ernstig opgeneem. Hoe is dit dan moontlik dat die eenvoudige dissipels se getrouheid aan die Wet méér moet inhou as die skrifgeleerdes en Fariseërs s’n?

Jesus bring nie ‘n ander evangelie as wat in die OT staan nie. Wat Hy gedoen het, was om mense te leer om te kan onderskei en in te sien waarom dit werklik alles gaan. Die Wet geld nou meer as ooit, maar dit beteken nie dat Jesus die Wet dieselfde verstaan het as die godsdientige leiers van die dag nie. Wanneer Hy sê “julle moet méér doen as die Fariseërs”, beteken dit nie “op die Fariseërs se manier maar net nog méér noukeurig nie”. Dit beteken eerder dat hulle op ‘n heel ander, nuwe manier getrouer aan die Wet moet wees as die Fariseërs. Die Fariseërs het van God self vergeet en die voorskriftelike wet begin dien. Die Wet het hulle god geword, en hulle het dit so ten alle koste nagekom dat hulle mense in die proses tenagekom het. Jesus wou hê dat die dissipels die manier waarop godsdiens deur die Fariseërs bedryf is, moes nalaat. Ons dien nie die wette nie; ons dien vir God. Godsdiens is nie ‘n bedryf nie, dis ‘n verhouding – met Gód, maar daarom ook met onsself en met andere. Vir Jesus gaan dit om getrouheid aan die volle bedoeling van die wet, elke jota en tittel van die liefde…

Kom ons kyk na die struktuur van die Bergrede. Jesus begin met die saligsprekinge as inleiding. Daarna noem Hy die aangesprokenes in die saligsprekinge, die armes van gees ens, Hy noem húlle die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld. Daarna volg die hooftema van die Bergrede: Jesus het gekom om die Wet en die Profete te vervul (5:17). Duidelik op ‘n heel ander manier as wat die Wet tot dusver verstaan is. Herhaaldelik hoor ons hierna die refrein: “Julle het gehoor dat daar gesê is (inhoud van die Wet), … maar Ek sê vir julle…” En in hierdie leringe van Jesus vanaf hfst 5 -7 verduidelik Hy op verskeie maniere wat dit beteken dat Hy gekom het om die Wet en die Profete te vervul. In 7:12 vat Hy dit saam: “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, doen ook so aan hulle. Want dit is die kern van die Wet en die Profete.” Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê – dis waaroor alles eintlik gaan. Dis wat dit beteken om sout en lig te wees.

Onder die Joodse teoloë van Jesus se tyd was daar twee groepe: die skole van rabbi Shammai en van rabbi Hillel. Shammai se groep was die peroesjiem, die “reines”, wat geglo het die Messias sou kom sodra die hele Israel die hele wet vir een enkele dag kon nakom. Hillel se skool het geglo jy moenie ‘n las op ander gelowiges laai wat jy self nie kan dra nie.

In die Talmoed word vertel van ‘n man wat die Joodse geloof wou aanneem en toe na rabbi Shammai gegaan het. “Ek wil graag ‘n Jood word,” het hy gesê, “maar op voorwaarde dat u my die hele Tora (die Wet) leer terwyl ek op een been staan.” Die rabbi het hom egter met ‘n bouersliniaal weggejaag.  (Hy kan self gaan meet en pas hoe goed hy die gebooie nakom.)  Toe is die man met sy versoek na rabbi Hillel. Hillel het hom op sy een been laat staan en gesê: “Wat jy nie wil hê ander mense moet aan jou doen nie, moet jy ook nie aan hulle doen nie. Dit is die hele Tora. Die res is kommentaar daarop. Gaan oefen dit.” (Uit Deist)

Jesus begin die Bergrede op ‘n bult met enkelinge wat rondom Hom kom sit en luister. Maar dit eindig heel anders. Die laaste sin in hfst 7: “Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verstom oor sy onderrig, omdat Hy hulle geleer het soos iemand met gesag en nie soos hulle skrifkenners nie.” Hoe verder Jesus gepraat het oor die koninkryk van die hemel en oor ‘n nuwe interpretasie en beoefening van die Wet, hoe vreemder het dit geklink, en hoe meer mense het nadergestaan om te kom luister. Hy het met hulle gepraat soos ‘n man met gesag.

Oor die Christelike geloof kan ons sê wat ons wil. Ons kan bevestig hoe noodsaaklik die eredienste is en hoe belangrik dat ons as gemeente onderling aan mekaar gebind sal wees en deur die liturgie en die liedere versterk sal word om voort te gaan met ons daaglikse lewens. Ons kan bevestig hoe belangrik dit vir ons is “lekker te voel” as ons uitstap by ‘n diens, hoe nodig dit is vir ons Christelike moraal. Maar op die ou-end kom ons geloof neer op dít: Jesus van Nasaret, die stigter van ons geloof – alhoewel Hy by tye in die sinagoges mense geleer het – het die kern van sy geloof buite op ‘n bult verkondig voor ‘n ope gehoor bestaande uit die eenvoudigdes in die samelewing. Terwyl die skrifkenners en die Fariseërs net aan die vernaamstes toegang tot die tempel verleen het en aan hulle die onbuigbare wette as swart en wit geleer en oo so goed gedemonstreer het (hulle kon bv vinnig uitwys as Jesus werk op die Sabbat of as Hy sondaars te maklik daarvan laat afkom…), het Jesus op die bult vir die res geleer: “As jy alles vergeet wat Ek jou vandag geleer het, is daar net een ding om te onthou. Al wat Ek op verskillende maniere probeer sê het, is dit: “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, doen ook so aan hulle. Want dit is die kern van die Wet en die Profete.”

 Prof Anton van Niekerk skryf in vandag se Burger die artikel “Kerk moet áltyd hervorm”. Hy skryf dit omdat vanjaar die 500 jarige herdenking van die Reformasie is wat begin het met Luther se 95 stellinge wat hy in 1517 teen die kerkdeur in Wittenberg vasgespyker het – in opstand teen die leringe en standpunte van die kerk van sy tyd. 4 Jaar later word hy deur ‘n pouslike kommissie beskuldig van kettery en voëlvry verklaar. Van Niekerk sluit sy artikel soos volg af: “Ten spyte van sy volgehoue relevansie, leef ons vandag in ander tye en omstandighede as Luther. Die groot vraag van ons tyd is nie meer ‘waar vind ek ’n genadige God’ nie, maar ‘waar vind ek ’n genadige medemens’. Luther se lewe is gedryf deur die sug na ortodoksie: konsensus oor die leer van die kerk. Dis ’n vraag of daardie ortodoksie ooit haalbaar is. Miskien kom ons vandag verder deur ons liewer sorge te maak oor ortopraksie: Konsensus oor hoe mense behoort te lewe, en watter rol die kerk kan speel om die wêreld eerder te vermenslik as te kersten.”

Dis ingrypend om die ontwikkeling van Jesus se leringe in die Bergrede in sy eie lewe te volg. Want die boodskap van vrede bring toe juis nie vrede nie! Hy het weer eendag 3 jaar later ‘n skare getrek op en rondom ‘n bult. Die Een wat destyds met soveel gesag gepraat het oor die koninkryk van Gods vrede, en van mense en verhoudinge wat belangriker is as wette, en dat die hele bedoeling van die Wet in net één wet opgesom kan word; Hy het soveel onvrede met sy leringe veroorsaak. … “Uiteindelik het die peroesjiem – die reines van God – daarin geslaag om vir Jesus, met die beste bedoelinge en ter wille van die suiwer leer, tereg te stel” …

Op ‘n bult ja. Soos ‘n lamp op ‘n lampstaander. Soos ‘n stad op ‘n berg. Hy word die sout vir die aarde – dis sy bloed wat die aarde, die wêreld kom skoonmaak, kom reinig van alle sonde. Praat van practice what you preach. Die ironie is skreiend. Dat die peroesjiem, in al hulle wanopvattings en heeltemal onwetend, van Hom kom maak presies dit wat Hy gekom het om te wees…

Creative Commons Licence Kopiereg: Hierdie werk deur Dr Tiana Bosman word gelisensieer onder ‘n “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 South Africa License”.