1 Korintiërs 12-14 – 2017

4 Junie 2017 Pinkesterfees Pinelands
Prediker: Dr Tiana Bosman

Wat beteken lidmaatskap? Om lid te wees van ‘n gemeente? Lid van die NGK? Van die algemene Katolieke Kerk?

Wat is die saak van die kerk? Die identiteit? Die sending? Wat is ons getuienistaak? Waarvoor vuur die Gees ons aan?

In die gemeente van Korinte as daar erge verdeeldheid onder die gelowiges. Die sake:

 • Verdeelde lojaliteite aan verskillende evangeliste
 • Die waarde van geestelike wysheid (en invloed van gnostiese sienswyses)
 • Laë moraliteit
 • Wetlike onderduimsheid in heidense howe
 • Die eet van kosse wat aan afgode geoffer is
 • Gemeentelike praktyke soos die doop en die Nagmaal
 • Die praat in tale
 • Die leer van die opstanding

Voeg hierby toe die diverse samestelling van die gemeente met ‘n verskeidenheid van subkulture:

 • Jode en Grieke
 • Slawe en vrymense, sowel as ‘n paar van aristokratiese afkoms
 • Magtiges en swakkes
 • Wyses en eenvoudiges (1: 26-27, 12:13)
 • Mans en vroue, maar daar wil Paulus nie eens met hierdie gemeente gaan nie omdat hulle verhoudinge hier so problematies is (hfst 7)

Onderlinge sosiologiese, politieke en godsdientige verskille. Persoonlike (fisiologiese en psigologiese behoeftes) en teologiese verskille.

’n Kompeterende houding tov die gawes van die Gees, waar diegene wat in tale kan praat dink dat hulle meerderwaardig is en neersien of diegene met die minder indrukwekkende gawes.

Met hierdie gemeente praat Paulus en skryf hy soos volg:

LEES 1 Kor 12: 1-13

Vs 3 – die kenmerk van die Christelike identiteit lê nie in die gawe van die Gees wat iemand ontvang het nie, maar in sy of haar publieke getuienis dat Jesus die Here is. Dít is die tell-tale sign, dít is die give-away.

Vs 7 – aan elkeen word gegee met die oog op wat bevorderlik is – bevorderlik vir wie? Vir almal! Beter vertaling: sodat almal daaruit kan voordeel trek, sodat ander daaruit voordeel kan trek, for the benefit of all, the common good

Na vs 11 – Die gawes van die Gees aan individue word verenig, bymekaargebring deur ‘n gemeenskaplike/gedeelde bron, die een Gees, en ook deur ‘n gedeelde doel: tot almal se voordeel.

Na vs 13 – Ons is almal verskillend van mekaar en ons het ‘n verskeidenheid van gawes ontvang. Die verskeidenheid is daar om die eenheid te dien. Maar gebeur dit wel? Of is dit onder gelowiges vandag so dat ons verskille (ook ons verskillende genadegawes) ons eerder verdeel as verenig? Roem ons in ons eie gawes terwyl ons die andersoortige gawes van ander minag? Kan ander, wanneer hulle na ons kyk, die liggaam van Christus raaksien of sien hulle eerder die krake in die gesig/voorkoms van die kerk?

1 Kor 12: 14-31

Na vs 14 – Paulus gebruik die baie bekende metafoor van die menslike liggaam om sy argument rondom die gawes van die Gees tuis te bring. Hierdie was in die eerste plek ‘n sosiale metafoor (nie geloofs- nie) waarmee mense hulself of ander in die samelewing vlgs rangorde geposisioneer het: Die kop is die heel belangrikste (natuurlik die slimste en die magtigste). Die kop werk nie self nie, maar sê vir die ander liggaamdele om hul werk te doen. Die kop gee vir die hande werk. Maar die werk van die hande is darem weer baie beter as die werk van die voete wat die hele liggaam moet dra.

Na vs 17 – Enige poging om jouself van die liggaam te skei, sal uitloop op mislukking.  Om in ‘n persoonike verhouding met Christus te wees, is om deel te wees van sy liggaam. Like it or not, everyone has to learn to live with the smell. ONS HET MEKAAR NODIG.

Vss 22-25!!!

Die swakker dele, die dele waarvoor ons skaam is

“Our unpresentable members are clothed with dignity, but our presentable members do not need this. Instead, God has blended together the body, giving greater honor to the lesser member.”

In plaas van die “gewone” rangorde waar die magtiges oor die swakkes heers, werk dit in die liggaam van Christus so dat die sterkes die swakkes dien, help, klee, ophef, eer, en almal ly en saam en almal is saam bly.

Na vs 27 – Paulus praat nie oor Christus self nie, maar oor hoe Hy sigbaar word in die wêreld. Die enigste liggaam wat Christus in die wêreld het, is die kerk.

Voor vs 28 – Let op die duidelike volgorde wat Paulus hier aan die gawes gee: apostels, profete, leraars, kragtige vermoëns, genesing, om te help, te lei, en heel laaste tale…

Lê julle egter toe op die nbe gawes: nie om dit te “besit” nie, want God deel uit soos Hy wil, maar om binne die liggaam waarvan julle almal deel is deur daardie gawes bedien te word en te groei in julle publieke getuienis dat Jesus die Here is.

Na vs 30 – “Ek het ‘n beter gawe as jy ontvang?” “My gawe is so klein niemand sien dit eens raak nie, dit maak geen verskil in die groter prentjie nie.” Aan die van julle met minderwaardigheidskomplekse oor jou unieke gawe: God het daai gawe aan jou gegee. God het die gawes rangskik net soos Hy dit wou gehad het. En Hy gee groter eer aan die minder eerbares. Wanneer jy veg oor gawes, veg jy oor die genade van God! Stop dit en gebruik jou gawes vir die beswil van almal!

Nadat Paulus die rangorde so uitspel (aan ‘n gemeente wat hopeloos te veel gefokus het op die gawe van tale), relativeer hy dit alles deur ‘n weg aan hulle uit te wys wat so bo alles uitstyg dat dit nie met enigiets anders vergelyk kan word nie…

1 Kor 13 (Agape)

Ek, ek ek… Wanneer individue of gemeentes die gawes hulle eie spesiale besitting maak wat kenmerkend is aan húlle – dan word hierdie gawes nie vir die common good aangewend nie. Want gawes kan verkeerd gebruik word. Sonder liefde het hierdie gawes nie grense nie, word hulle “losgelaat” en funksioneer hulle in vyandigheid, word almal nie meer bevoordeel nie, maar die ligaam ly skade. Maar wanneer die goddelike liefde teenwoordig is, dan word ander mense opgebou, voel mense veilig selfs midde verskeidenheid, voel hulle nie blootgestel nie, maar gekoester.

Liefde is nie ‘n gawe nie, dis ‘n vrug van die Gees (Gal 5:22). Nie almal ontvang dieselfde gawes nie, maar die is die wil van God dat almal die vrugte sal dra. En die vrugte is baie belangriker as die gawes. Selfs meer belangrik as die Korintiërs se hogere gawe van die spreek in tale. Sélfs meet belangrik as Paulus se hogere gawe van profesie. Maak nie saak wat die gawe is wat jy ontvant het nie, as jy dit nie in liefde uitleef nie, is dit níks. Hou dus op om te stry en te baklei oor die gawes, en hê mekaar lief – love one another as I have loved you…

Die liefde van 1 Kor 13 is nie ‘n romantiese teks wat geskryf is met die oog op mooi huwelikseremonies nie. Dit is in ‘n uiters uitdagende teks gerig aan ‘n verdeelde gemeente wat onderling stry en baklei en waar die een die ander geen goeie woord of gawe gun nie.

Vs 4 Die liefde bly geduldig. Nie in die sin van dit wag geduldig op uitkomste nie, maar geduldig met diegene wat jou seergemaak het (Grieks: stadig om iemand kwaad toe te wens).

Vs 4 Vriendelik, verdra nie net mense wat jou seermaak nie, maar is vriendelik met hulle!

Vs 5 Raak nie maklik kwaad nie (Daar is ‘n tyd vir kwaadword wanneer sonde God se skepping seermaak, veral die kroon van sy skepping, mense.)

Die metaal spieëls wat in daardie tyd in Korinte algemeen in gebruik was.

Die grootste geskenk wat jy aan die kerk en aan die wêreld kan gee, is om jouself te wees. Niemand anders kan dit doen nie. En om dit ook vir ander te gun, hierdie genade om hulself te wees: “Aanvaar mekaar, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God.” (Rom 15:7)

Uit die ou Chassidiese verhale leer die maggid van Zloczow: “Met die geboorte van elke mens kom daar iets nuuts in die wêreld wat nog nooit was nie. Dit is elkeen se plig om dit te weet en te bedink dat hy/sy in hul hoedanigheid uniek is in die wêreld en sy gelyke nie ken nie. Indien dit so sou wees dat jy ‘n gelyke het, is daar geen sin dat jy ook bestaan nie. Elke individu is ‘n nuwe verskyning op die aarde en sy taak is om hier sy plek en rol en bydrae te vervolmaak. Waar dit nie geskied nie word die koms van die Messias vertraag… Dit is elkeen se opdrag om dit te ontwikkel wie jy is en om jou nie te vergelyk met ander, al doen hulle ook wat – hoe groot ookal.”

Op ‘n hoë ouderdom sê rabbi Bunam, toe hy al blind was: “Wat sou dit God werd wees indien aartsvader Abraham soos die blinde rabbi Bunam is en die blinde rabbi Bunam, soos Abraham?” Met nog groter krag reageer rabbi Susja toe hy kort voor sy dood sê: “In die toekomstige ryk sal nie eendag gevra word: ‘Waarom was jy nie Moses gewees nie?’ Vir my sal gevra word: ‘Waarom was jy nie Susja gewees nie?’”

Creative Commons Licence Kopiereg: Hierdie werk deur Dr Tiana Bosman word gelisensieer onder ‘n “Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 South Africa License”.